Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 Miyeo Fashion
IJsselstein, Nederland

 
info@miyeofashion.nl
www.miyeofashion.nl
 
 
KVK nr. 54971837
BTW nr. NL170845291B01Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Miyeo Fashion, gevestigd te IJsselstein, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.miyeofashion.nl.

1.2 Miyeo Fashion behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.3 Door het gebruik van de internetsite van Miyeo Fashion en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Miyeo Fashion zijn vrijblijvend en Miyeo Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Miyeo Fashion. Miyeo Fashion is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Miyeo Fashion dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.   


Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Miyeo Fashion kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Bestelling uit de opheffingsuitverkoop worden voor een vast bedrag van €3,95 door de hele Benelux verzonden.
 
3.4 Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door ons vergoed. 

 
Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door:

Vooruitbetaling
Het volledige bedrag dient binnen 5 (vijf) dagen na de bevestigingsmail betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Alle informatie m.b.t. overschrijving vindt u terug in de bevestiging die u ontvangt na uw bestelling.
 
iDeal
Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

4.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door de Miyeo Fashion is ontvangen.

Achteraf betalen
4.3 Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.


Artikel 5. Levering

5.1 Miyeo Fashion streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Miyeo Fashion echter niet verplicht.Miyeo Fashion is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
 
5.2 De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling mits het artikel voorradig is. Levering geschiedt via PostNL aan het door u opgegeven adres. 
 
5.3 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een maximale levertijd van 20 werkdagen gehanteerd.
 
5.4 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5.5 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Miyeo Fashion zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

5.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 
Artikel 6. Garantie

6.1 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Miyeo Fashion worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
 
6.2 Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  • wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief gebruik;
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • Miyeo Fashion niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen u op grond van enige overeenkomst(en) aan Miyeo Fashion verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

8.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@miyeofashion.nl. Indien binnen deze termijn door Miyeo Fashion geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Miyeo Fashion geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering op eigen kosten aan Miyeo Fashion te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.

8.3  De artikelen die besteld zijn tijdens de opheffingsuitverkoop kunnen niet retour.


8.4 Miyeo Fashion accepteert geen retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld.

Artikel 9. Klachten
 
9.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient u Miyeo Fashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

 
9.2 De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te aller tijde ongegrond worden verklaard.

 
Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@miyeofashion.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, restitueert Miyeo Fashion het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.

 
Artikel 11.  Afbeeldingen en specificaties

11.1 Aan afbeeldingen, foto’s, etc., gegevens betreffende afmetingen en kleuren etc. op de internetsite van Miyeo Fashion kunnen geen rechten ontleend worden.

11.2 Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Miyeo Fashion.

 
Artikel 12. Gegevensbeheer/Privacy

12.1
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Miyeo Fashion in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden


Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Miyeo Fashion is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 
13.2 In geen geval kan Miyeo Fashion aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper.

13.3 Miyeo Fashion is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Miyeo Fashion.

13.4 De verzending van Miyeo Fashion naar de klant is voor risico van de klant.


Artikel 14. Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Miyeo Fashion in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zonder dat Miyeo Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Miyeo Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.